(866) 765-3352

Silver Coins

 
90% 1/2 Bags (357.5 oz)
Wire or check price $6,231.23

Credit Card Price
$6,418.16

 
 
90% 1/4 Bags  (178.75 oz)
Wire or check price $3,115.61

Credit Card Price
$3,115.61

 
 
90% Silver Bags (715oz) 50c or any FRACTIONAL amount acceptable
Wire or check price $12,462.45

Credit Card Price
$12,836.32

 
 
 90% Silver Bags (715 oz)  10c/25c or any FRACTIONAL amount acceptable
Wire or check price $12,462.45

Credit Card Price
$12,836.32

 
 
40% Silver Bags - (295 oz)
Wire or check price $5,141.85

Credit Card Price
$5,296.11

 
 
2016 Australia 1 oz Silver Kangaroo BU ROLLS 25 coins
Wire or check price $504.50

Credit Card Price
$519.64