(866) 765-3352

Silver Coins

 
90% 1/2 Bags (357.5 oz)
Wire or check price $5,952.38

Credit Card Price
$6,130.95

 
 
90% 1/4 Bags  (178.75 oz)
Wire or check price $2,976.19

Credit Card Price
$2,976.19

 
 
90% Silver Bags (715oz) 50c or any FRACTIONAL amount acceptable
Wire or check price $11,940.50

Credit Card Price
$12,298.72

 
 
 90% Silver Bags (715 oz)  10c/25c or any FRACTIONAL amount acceptable
Wire or check price $11,690.25

Credit Card Price
$12,040.96

 
 
40% Silver Bags - (295 oz)
Wire or check price $4,926.50

Credit Card Price
$5,074.30

 
 
2016 Australia 1 oz Silver Kangaroo BU ROLLS 25 coins
Wire or check price $482.50

Credit Card Price
$496.98